Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου έως Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. Αυτοπροσώπως στη Γραμματεία Μεταπτυχιακού του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, 2ος όροφος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φ.Π., Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, 54124, με την ένδειξη “ΠΜΣ Αγροτική Οικονομία & Ανάπτυξη”, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις ώρες 11:00-13:00. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο […]

Read More