ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – 2 έως 16 Σεπτεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου έως Δευτέρα 16
Σεπτεμβρίου 2019.

 • Αυτοπροσώπως στη Γραμματεία Μεταπτυχιακού του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα
  Γεωπονίας, 2ος όροφος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φ.Π., Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, 54124,
  με την ένδειξη “ΠΜΣ Αγροτική Οικονομία & Ανάπτυξη”, την αίτηση και τα απαραίτητα
  δικαιολογητικά κατά τις ώρες 11:00-13:00.
 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: mscaoa@agro.auth.gr
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
  Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  Τμήμα Γεωπονίας
  Γραμματεία Μεταπτυχιακού του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας για το ΠΜΣ “Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη”
  Τ.Θ.232,
  54124 Θεσσαλονίκη (η σφραγίδα ταχυδρομείου λαμβάνεται υπόψη ως
  ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

ΑΙΤΗΣΗ